SPIS TREŚCI 2009,   Tom XXVII, Nr 162, Grudzień/ CONTENTS 2009, Vol. XXVII, No 162, December
str. autor tytuł title więcej/more
447  Płusa T.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Współczesna strategia oraz zasady leczenia chorych na POChP 

EDITORIAL
Contemporary strategy and guideline of COPD therapy  
 streszczenie
453 Łuczyński W., Stasiak-Barmuta A., Głowińska-Olszewska B., Szczepański W., Urban M., Buczyńska K., Rembińska M., Tercjak M., Rećko P. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Ocena limfocytów T regulatorowych we krwi obwodowej dzieci z zespołem metabolicznym
ORIGINAL PAPERS and CLINICAL PAPERS
The assessment of T regulatory cells in the peripheral blood of children with metabolic syndrome
  streszczenie
458 Zdrojowy K., Knapik-Kordecka M., Jakobsche-Policht U., Adamiec R. Ocena wybranych cytokin prozapalnych w przewlekłym niedokrwieniu kończyn w przebiegu makroangiopatii cukrzycowej i miażdżycy zarostowej Evaluation of proinflammatory cytokines in chronic lower limb ischaemia in diabetic macroangiopathy and arteriosclerosis obliterans   streszczenie
463 Olszewska E., Kosztyła-Hojna B., Borzym-Kluczyk M., Rogowski M., Rutkowska J., Żukowska M., Waniewska E., Jakimowicz-Rudy J., Sieśkiewicz A. Rola heksozaminidazy w polipach fałdów głosowych – doniesienie wstępne Possible involvement of hexosaminidase in vocal polyps – preliminary report    streszczenie
466 Wieloch M., Świątkowska M., Libiszewski M., Hedayati M., Drozda R., Kołomecki K. Ocena stężenia wybranych czynników późnego etapu angiogenezy u chorych na raka jelita grubego Assessment of the selected, late phase of angiogenesis factors’ concentration in colorectal cancer patients   streszczenie
470 Klimczak A., Kubiak K., Malinowska K., Dziki Ł. Badanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych u chorych na raka jelita grubego Activity of selected antioxidant enzymes examination in people with colorectal cancer    streszczenie
474  Gaszyńska E., Kozakiewicz M.  Ocena zmian tkanek miękkich po operacjach progenii  Evaluation of soft tissue changes after mandibular prognathism surgery    streszczenie
478 Juszczak D., Talarowska M., Golinowska D. Przestępczość przeciwko rodzinie w świetle opiniowania sądowo-psychiatrycznego Family violence in the view of forensic psychiatric assessment   streszczenie
481  Witczak A., Modzelewski B. PRACE KAZUISTYCZNE
Hemobilia spowodowana pęknięciem tętniaka tętnicy wątrobowej – opis przypadku 
CASE REPORTS 
Hemobilia caused by ruptured hepatic artery aneurysm – case report 
  streszczenie
484 Błażejewska A., Flisiński M., Pypkowski J., Manitius J. Pierwotna czy trzeciorzędowa nadczynność przytarczyc u chorej na przewlekłą chorobę nerek – opis przypadku

Patient with chronic kidney disease and primary or tertiary hyperparathyroidism – case report

  streszczenie
488 Kuśmierczyk J., Czupryna P., Moniuszko A.M., Zajkowska J.M., Pawlak-Zalewska W., Muszyńska-Mazur A., Wierzbicka J., Pancewicz S.A. Długotrwała gorączka, jako pierwszy objaw choroby nowotworowej u osób młodych – opis przypadków
 
Long-term fever as a first symptom of neoplasmatic process in young patients – case reports 
  streszczenie
491 Łuksza E., Mantur M. PRACE POGLĄDOWE
Nowe spojrzenie na płytki krwi i mikropłytki z uwzględnieniem ich roli w zaburzeniach krzepnięcia i progresji choroby nowotworowej
REVIEW PAPERS
A new look at platelets and microparticles, including their role in haemostatic disorders and progression of neoplastic disease
  streszczenie
496  Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M.  Wpływ reaktywnych form azotu i tlenu na organizm człowieka   Influence of reactive nitrogen and oxygen species on human organism    streszczenie
499 Miller E., Mrowicka M., Żołyński K., Kędziora J. Stres oksydacyjny w stwardnieniu rozsianym Oxidative stress in multiple sclerosis   streszczenie
503  Osławska-Dzierżęga A., Dąbrowska M., Hrycek E., Jadczyk T., Arasiewicz H.  Wybrane zagadnienia dotyczące występowania niedokrwistości u chorych na toczeń rumieniowaty układowy  Selected problems concerning anaemia in systemic lupus erythematosus patients    streszczenie
508  Vrba A., Kwiatkowska S.  Mycobacterium tuberculosis jako przykład patogenu wewnątrzkomórkowego. Wzajemne relacje między mikro- i makroorganizmem   Mycobacterium tuberculosis – intracellular pathogen. Relationship between mycobacteria and the host   streszczenie
514  Zielińska-Borkowska U., Dib N., Tarnowski W. Prokalcytonina w diagnostyce i monitorowaniu zakażeń chirurgicznych  Procalcitonin in diagnosis and monitoring of surgical infections   streszczenie
517 Rabijewski M., Zgliczyński W. Niedobór testosteronu u starszych mężczyzn Testosterone deficiency in elderly men  streszczenie
524 Bobiński J., Lipiński M. Tabele ryzyka EORTC – nowe narzędzie diagnostyczne w urologii EORTC risk tables – a new diagnostic tool in urology  streszczenie
529 Ogłodek E., Moś D., Marek L., Araszkiewicz A., Placek W. Czy droga do piękna może być przymusem? Does the way to beauty may be pressure?  streszczenie
532 Juszczak D., Talarowska M., Kowalewski M., Filewski A. Charakterystyka zaburzeń lękowych – występowanie w stwardnieniu rozsianym, możliwości leczenia oraz wpływ na proces rehabilitacji Characteristics of anxiety disorders – prevalence among patients with sclerosis multiple, treatment options and effect on rehabilitation  streszczenie
535 Osemek P., Kocik J., Paśnik K. Nadzór syndromowy w sytuacji zagrożenia atakiem bioterrorystycznym – istota, możliwości zastosowania oraz przewaga nad tradycyjnym nadzorem epidemiologicznym Syndromic surveillance in circumstances of bioterrorism threat – the essence, application abilities and superiority over a traditional epidemiological surveillance   streszczenie