SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVII, Nr 160, PAŹDZIERNIK/ CONTENTS 2009, Vol. XXVII, No 160, OCTOBER
str. autor tytuł title więcej/more
261 Hryniewicz W., Mazińska B.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach - dlaczego potrzebny?

EDITORIAL
European Antibiotic Awareness Day - why needed? 
 streszczenie
265 Dąbek J., Świderski R., Głogowska-Ligus J., Kułach A., Gąsior Z. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Ekspresja genów związanych z czynnikiem jądrowym kappa B (NFkB) oceniana techniką mikromacierzy oligonukleotydowych HG-U133A u chorych z ostrym zawałem serca     
ORIGINAL and CLINICAL PAPERS
Expression of genes connected with nuclear factor kappa B (NFkB) estimated by oligonucleotide microarray analysis HG-U133A in patients with acute myocardial infarction 
 streszczenie
273 Olszewski R., Grabysa R., Kwasiborski P.J., Makowski T., Warmiński J., Szczechowicz R., Kubik L. Znajomość czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego wśród żołnierzy polskiej armii   Cardiovascular diseases risk factors knowledge among soldiers of the Polish Army     streszczenie
279 Kowalski J., Barylski M., Ciećwierz J., Pawlicki L. Charakterystyka zespołu metabolicznego u osób bez chorób i z chorobami układu sercowo-naczyniowego  Characteristic of metabolic syndrome in subjects with or without cardiovascular diseases   streszczenie
284 Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Biełous-Wilk A., Poręba M., Marciniak W., Głąbek K., Turbański J., Adamus J. Zaburzenia erekcji a wydolność fizyczna i aktywność ruchowa leczonych inwazyjnie chorych na chorobę niedokrwienną serca Erectile dysfunction vs. physical capacity and physical activity at invasive treated patients with ischemic heart disease  streszczenie
 290 Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Szawrowicz-Pełka T., Marciniak W., Sebzda T., Turbański J., Palczewska V., Adamus J. Ocena wpływu ambulatoryjnej rehabilitacji kardiologicznej na natężenie zaburzeń erekcji u chorych na chorobę niedokrwienną serca  Evaluation of ambulatory cardiac rehabilitation influence on the intensity of erectile dysfunction in patients with ischemic heart disease  streszczenie
296 Karwan K. Ocena chorych po urazach wielonarządowych leczonych w szpitalnym oddziale ratunkowym  Evaluation of patients with polytrauma treated in the emergency department   streszczenie
302 Sieśkiewicz A., Kochanowicz J., Rutkowska J., Rogowski M., Olszewska E. Ocena zaburzeń węchu u chorych po operacji pękniętego tętniaka tętnicy łączącej przedniej mózgu The evaluation of olfactory dysfunction after the operation of ruptured anterior communicating artery aneurysm        streszczenie
305 Kosztyła-Hojna B., Rogowski M., Kasperuk J., Rutkowski R., Ryćko P. Analiza jakości głosu i mowy u pacjentów z implantem ślimakowym - doniesienie wstępne        Qualitative analysis of voice and speech in patients with cochlear implant - preliminary results  streszczenie
311 Owczarek W., Paluchowska E. Wpływ całkowitego stężenia immunoglobuliny E w surowicy na wyniki atopowych testów płatkowych u dorosłych chorych na atopowe zapalenie skóry 

The influence of the total immunoglobulin E level concentration in serum on the results of atopy patch tests in adult patients with atopic dermatitis 

 streszczenie
315  Szypuła J., Kędziora J. Zastosowanie gąbki tytanowej w zabiegach rewizyjnych protezy stawu biodrowego - doniesienie wstępne    
 
The use of titanium sponge in hip revision replacement prosthesis - preliminary report
 streszczenie
318 Bobińska K., Florkowski A., Śmigielski J., Gałecki P. Problemy diagnostyczne u chorych upośledzonych umysłowo ze współistniejącymi zaburzeniami lub chorobami psychicznymi   Psychiatric diagnostic problems of mentally retarded patients   streszczenie
326 Owczarek W., Targowski T., Kozera-Żywczyk A., Paluchowska E., Patera J.  PRACE KAZUISTYCZNE
Gruźlica toczniowa skóry jako powikłanie gruźlicy płuc - opis przypadku 
CASE REPORTS
Lupus vulgaris as a complication of pulmonary tuberculosis - case report  
 streszczenie
331 Grzywa-Celińska A., Rymarz E., Mosiewicz J. Przypadkowe rozpoznanie zespołu Klinefeltera u 24-letniego chorego hospitalizowanego z powodu epizodu nagłej duszności - opis przypadku Accidental diagnosis of Klinefelter's syndrome in a young male with sudden dyspnoea - case report    
 streszczenie
334 Kułakowska A., Kapica-Topczewska K., Borowik H., Drozdowski W. Choroba moyamoya jako rzadka przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu - opis przypadku  Moyamoya disease as a rare cause of ischaemic stroke - case report   streszczenie
338  Puzanowska-Tarasiewicz H., Kuźmicka L., Tarasiewicz M. PRACE POGLĄDOWE
Reaktywne formy azotu i tlenu   
REVIEW PAPERS
Reactive nitrogen and oxygen species
 streszczenie
341  Kołodziejczyk J., Wachowicz B. Zaburzenia fibrynolizy jako czynnik ryzyka zakrzepicy Dysfunction of fibrinolysis as a risk factor of thrombosis      streszczenie
346 Ogłodek E., Augustyńska B., Araszkiewicz A., Moś D. Kwasy żółciowe jako przykład patogenów degradujących hepatocyty w alkoholowym uszkodzeniu wątroby The bile acids as an example of patogens destructive hepatocytes in alcoholic liver injury   streszczenie
349 Czarkowski M. Zasady prowadzenia badań na ludzkim materiale biologicznym  Guidelines on research on human biological materials   streszczenie