SPIS TRE¦CI 2009, Tom XXVII, Nr 159, wrzesień/ CONTENTS 2009, Vol. XXVII, No 159, September
str. autor tytuł title więcej/more
181 Gil L., Komarnicki M.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Rola transplantacji autologicznych komórek hematopoetycznych w leczeniu systemowej amyloidozy pierwotnej 

EDITORIAL
Autologous stem cell transplantation in the treatment of primary systemic amyloidosis 
  streszczenie
185 Lelakowski J.

Prace oryginalne i kliniczne
Analiza zaburzeń funkcjonowania stymulacji po wszczepieniu rozrusznika VDD z pojedynczą elektrod± - własne odległe obserwacje 

original and clinical papers
Analysis of the disturbances of cardiac pacing after single-pass lead VDD pacemaker implantation - long term follow up 
  streszczenie
188 Lelakowski J., Czunko A., Szczepkowski J. Przydatno¶ć czasu trwania i amplitudy załamka P w przewidywaniu skuteczno¶ci sterowania przedsionkowego u chorych z implantowanym rozrusznikem VDD Usefulness of width and amplitude of P wave for prognosis of the efficacy of atrial sensing in patients with an implanted VDD pacemaker   streszczenie
192 Celiński R., Grzywa-Celińska A. Wczesna rehabilitacja poszpitalna a jako¶ć życia chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi Early post-hospital rehabilitation and quality of life in patients with acute coronary syndromes   streszczenie
197 Herman W.A., Seńko A., Korczowska I., Ł±cka K. Czy stężenia dehydroepiandrosteronu oraz jego siarczanu w surowicy s± dobrymi wskaĽnikami zagrożenia wystąpienia zespołu metabolicznego i osteoporozy u starzejących się mężczyzn?  Could serum DHEA and DHEAS levels be good risk predictors of metabolic syndrome and osteoporosis in the population of ageing men?   streszczenie
202 Ogłodek E., Augustyńska B., Marek L., Araszkiewicz A., Placek W., Mo¶ D. Poczucie koherencji u chorujących na łuszczycę Sense of coherence in persons suffering from psoriasis   streszczenie
205 Juszczak D., Talarowska M. Analiza porównawcza wybranych czynników psychospołecznych i psychopatologicznych determinujących zachowania przestępcze w ¶rodowisku wojskowym i cywilnym The comparative analysis of selected psychosocial and psychopathological factors determining crime behaviours in military and non military environment   streszczenie
209 Juszczak D., Talarowska M. Wybrane czynniki psychospołeczne i psychopatologiczne determinuj±ce zachowania przestępcze w ¶rodowisku żołnierzy służby zawodowej i zasadniczej - analiza porównawcza w latach 1990-2000  Selected psychosocial and psychopathological factors determining criminal behaviours among professional and drafted military personnel - comparison analysis, years: 1990-2000    streszczenie
213 Juszczak D., Talarowska M. Charakterystyka sprawców przestępstw nadużywających alkoholu w ¶wietle analizy opinii s±dowo-psychiatrycznych The characteristics of offenders abusing alcohol in view of forensic-psychiatric assessments     streszczenie
216 Bobińska K., Florkowski A., ¦migielski J., Gałecki P. Zachowania samobójcze u pacjentów z rozpoznanym upo¶ledzeniem umysłowym Suicidal behaviors in mentally retarded patients   streszczenie
221 Bobińska K., Florkowski A., ¦migielski J., Gałecki P. Zjawisko wielokrotnych hospitalizacji psychiatrycznych w¶ród pacjentów z rozpoznanym upo¶ledzeniem umysłowym The phenomena of repeated psychiatric hospitalizations among patients with mental retardation   streszczenie
226 Dybała A., Grzywa-Celińska A., Mosiewicz J., My¶liński W.

Prace kazuistyczne
Miopatia w przebiegu leczenia hipolipemizuj±cego u chorej poddanej wczesnej rehabilitacji kardiologicznej po zabiegu angioplastyki wieńcowej - opis przypadku

Case reports
Myopathy in the course of hypolipemic theraphy in patient undergoing early cardiac rehabilitation after the percutaneous coronary intervention - a case report 

  streszczenie
229 Omernik A., Targowski T., Płusa T., Dudko S. Lite zmiany naciekowe w miąższu płuc jako pierwszy objaw zespołu hipereozynofilowego - opis przypadku Solid focal lesions in the lungs as first sign of hypereosinophilic syndrome   streszczenie
232 Pulkowski G., Anaszewicz M., Majer M., Mietła B., Budzyński J. Guz chromochłonny nadnercza - choroba, o której warto pamiętać

Pheochromocytoma - a disease which is worth to keep in mind           

  streszczenie
236 Krzemińska K., Maternik M., Żurowska A.M. Zastosowanie metody biofeedback w leczeniu moczenia wywołanego ¶miechem 

Biofeedback treatment of giggle incontinence in a teenager 

  streszczenie
239 Kubiak-Wlekły A., Niemir Z.I. Prace poglˇdowe
Udział neprylizyny w patogenezie kłębuszkowych chorób nerek

Review papers
The involvement of neprilysin in the pathogenesis of glomerulopathies

  streszczenie
242 Klimczak A., Malinowska K., Kubiak K. Choroby nowotworowe a żywienie Tumour illnesses and nutrition   streszczenie
245 Puzanowska-Tarasiewicz H., KuĽmicka L., Tarasiewicz M. Funkcje biologiczne wybranych pierwiastków i ich związków. I. Tlen - pierwiastek życia i ¶mierci

Biological function of some elements and their compounds. I. Oxygen - the element of life and dead                   

  streszczenie
249 Puzanowska-Tarasiewicz H., KuĽmicka L., Tarasiewicz M. Funkcje biologiczne pierwiastków i ich związków. II. Selen, seleniany, zwi±zki selenoorganiczne

Biological function of some elements and their compounds. II. Selenium, selenate, selenium organic compounds                  

  streszczenie
253 Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P. Obowi±zki psychologa w ¶wietle aktualnego ustawodawstwa

The psychologist's responsibilities - legislative issues             

  streszczenie