SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVII, Nr 158, SIERPIEŃ/ CONTENTS 2009, Vol. XXVII, No 158, AUGUST
str. autor tytuł title więcej/more
85 Trzebicki J., Kuźmińska G., Domagała P.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Tromboelastometria - nowa metoda wspomagająca decyzje terapeutyczne w zaburzeniach hemostazy, oparta na tromboelastografii Harteta

EDITORIAL
Thromboelastometry -a new method supporting the therapeutical decisions in the coagulopathy based on the Hartet's thromboelastography
 streszczenie
92 Śleszycka J., Woźniak K., Banaszek M., Wiechno W., Domagała-Kulawik J. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Częstość występowania oraz trudności w diagnozowaniu POChP u chorych na zaawansowaną miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych
ORIGINAL PAPERS AND CLINICAL PAPERS
Prevalence and difficulties in chronic obstructive pulmonary disease diagnosis in patients suffering from severe peripheral arterial disease
 streszczenie
97 Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Klimczak A., Mrowicka M., Mrowicki J. Wpływ związków koordynacyjnych na aktywność enzymów antyoksydacyjnych w chorobach nowotworowych przewodu pokarmowego Influence of complex compounds on the activity of antioxidant enzymes in neoplastic diseases of the digestive tract  streszczenie
101 Cylwik B., Krawiec A., Chrostek L., Supronowicz Z., Szmitkowski M. Wpływ przewlekłej konsumpcji alkoholu na stężenie całkowite kwasu sjalowego oraz kwasu sjalowego związanego z lipidami The effect of chronic alcohol drinking on the total concentration of sialic acid and lipid-bound sialic acid  streszczenie
105 Mniszek J., Bielecki I., Sobol G. Ocena słuchu u dzieci leczonych cisplatyną Hearing assessment of children treated with Cisplatin  streszczenie
109 Bobińska K., Florkowski A., Śmigielski J., Gałecki P. Czynniki warunkujące przyjęcie do szpitala psychiatrycznego chorych upośledzonych umysłowo Factors determining admission to psychiatric hospital in mentally retarded patients  streszczenie
116 Treliński J., Stelągowski M., Chojnowski K. PRACE KAZUISTYCZNE
Rozsiane krzepnięcie śródnaczyniowe w przebiegu tętniaka aorty brzusznej - opis przypadku
CASE REPORTS
Disseminated intravascular coagulation in abdominal aortic aneurysm -case report
 streszczenie
119 Zielonka T.M., Pietrzykowski J., Wardyn K.A. Zastosowanie PET-TK w diagnostyce guza płuca - opis przypadku PET-CT in evaluation of pulmonary nodule -case report  streszczenie
123 Gębska E., Vanaga-Besser S., Zajęcki W., Matuszewska G., Jarząb J. Kalcyfilaksja u chorego z terminalną niewydolnością nerek w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, trudności diagnostyczne - opis przypadku Calcyphylaxis in a patient with end-stage renal disease in the course of systemic lupus erythematosus, diagnostic problems -case report  streszczenie
129 Hozyasz K.K., Gryglicka H., Radomyska B. Łagodne ostre dziecięce zapalenie mięśni - opis przypadków

Benign acute childhood myositis (BACM) -cases report

 streszczenie
132 Szypuła J., Kędziora J. Zastosowanie preparatu bogatopłytkowego w leczeniu przewlekłych zapaleń kości
 
The use of platelet rich plasma in treatment of chronic inflammation of bones  streszczenie
136 Passowicz-Muszyńska E., Gostkowska-Malec A., Jankowska R. PRACE POGLĄDOWE
Nadciśnienie płucne i zatorowość płucna w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc
REVIEW PAPERS
Pulmonary hypertension and pulmonary embolism in chronic obstructive pulmonary disease
 streszczenie
140 Dąbrowska M.M., Panasiuk A., Flisiak R. Mechanizm wejścia wirusa HCV jako nowy cel leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu C HCV entry as a new therapeutic target in chronic hepatitis C  streszczenie
144 Ciechanowicz A., Krzyształowska M., Bińczak-Kuleta A. Akwaporyny - nowy element w regulacji gospodarki wodnej organizmu Aquaporins -a new element in the regulation of body water homeostasis  streszczenie
148 Klimczak A., Kubiak K. Poszukiwanie nowych leków przeciwnowotworowych The search for new antitumor medicines  streszczenie
152 Zuwała-Jagiełło J. Terapia chorób z udziałem końcowych produktów zaawansowanej glikacji w ich patogenezie Therapeutic intervention in diseases with advanced glycation end products in their pathogenesis  streszczenie
157 Trefler J., Paradowska-Gorycka A., Matyska-Piekarska E., Rell-Bakalarska M., Wojciechowska B., Łącki J.K. Wpływ czynników genetycznych na rozwój i ciężkość przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów - część I Influence of genetic factors on development and severity of rheumatoid arthritis -part I  streszczenie
161 Trefler J., Paradowska-Gorycka A., Łącki J.K. Wpływ czynników genetycznych na rozwój i ciężkość przebiegu reumatoidalnego zapalenia stawów - część II Influence of genetic factors on development and severity of rheumatoid arthritis -part II  streszczenie
166 Wojtczak A., Skrętkowicz J. Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450 podrodzin CYP2D, CYP2E i CYP3A - część II Clinical significance of some genetic polymorphisms of cytochrome P-450 subfamilies CYP2D, CYP2E and CYP3A -part II  streszczenie
170 Kamrowska A. Depresja w chorobie Parkinsona Depression in Parkinson's disease  streszczenie
173 Czarkowski M. Czy wszyscy polscy lekarze badacze będą mieli zapewniony dostęp do komisji bioetycznych? Will Polish investigators have an access to the research ethics committees?  streszczenie
176   Opis leku PULMOTEROL