SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 157, LIPIEC/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 157, JULY
str. autor tytuł title więcej/more
5 Czekalski S.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Opieka nefrologiczna w Wielkopolsce w 2009 r. - realizacja spójnej koncepcji

EDITORIAL
Nephrological care in Wielkopolska - Region of Poland in 2009 - realization of the united idea
 streszczenie
10 Tenderenda E., Zoch-Zwierz W., Wasilewska A., Porowski T., Taranta-Janusz K., Kołodziejczyk Z.,
Michaluk-Skutnik J.
PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Metaloproteinazy 2 i 9 oraz ich tkankowe inhibitory 1 i 2 w moczu dzieci chorych na odmiedniczkowe zapalenie nerek
ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS
Matrix metalloproteinases 2 and 9 and their tissue inhibitors 1 and 2 in the urine of children with pyelonephritis
 streszczenie
14 Brodowska A., Starczewski A., Brodowski J., Laszczyńska M., Nawrocka-Rutkowska J., Marciniak A. Wyniki operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą Burcha i TVT z uwzględnieniem statyki narządów miednicy The results of surgical treatment urinary stress incontinence of Burch and TVT methods independent of position of pelvic organ  streszczenie
19 Piechota A., Gorąca A. Porównanie zdolności antyoksydacyjnych kwasu alfa-liponowego, melatoniny, witaminy C i troloksu oraz ich wpływu na stopień uszkodzeń DNA i wytwarzanie wolnych rodników The comparison of alpha-lipoic acid, melatonin, vitamin C and trolox effectiveness in decreasing DNA stand brakes and increasing plasma antioxidant power  streszczenie
22 Mrowicka M., Bortnik K., Malinowska K., Kędziora J., Mrowicki J. Całkowity potencjał antyoksydacyjny w osoczu sportowców po dozowanym wysiłku fizycznym Total antioxidant status concentration in blood plasma of professional sportsmen after dosed physical exercise  streszczenie
26 Ciejka E., Wiechna K. Wpływ terapii ultradźwiękowej na zachowanie się ciśnienia tętniczego u pacjentów poddanych nadźwiękawianiu The influence of ultrasound therapy on patient's blood pressure subjected to activity ultrasound  streszczenie
30 Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Adamus J. PRACE POGLĄDOWE
Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna w strategii prewencji wtórnej choroby sercowo-naczyniowej
REVIEW PAPERS
Complex cardiac rehabilitation in a strategy of secondary prevention of cardiovascular disease
 streszczenie
36 Grzegorzewska A.E. Laboratoryjne wskaźniki stanu odżywienia chorych leczonych dializą otrzewnową Laboratory markers of nutritional state in patients treated with peritoneal dialysis  streszczenie
40 Wasilewska J., Jarocka-Cyrta E., Kaczmarski M. Patogeneza zaburzeń przewodu pokarmowego u dzieci z autyzmem Gastrointestinal abnormalities in children with autism  streszczenie
44 Kulbacka J., Saczko J., Chwiłkowska A. Stres oksydacyjny w procesach uszkodzenia komórek Oxidative stress in cells damage processes  streszczenie
48 Kubiak-Wlekły A., Niemir Z.I. Neprylizyna - budowa genu i produktu białkowego oraz lokalizacja ekspresji
 
Neprilysin - structure of the gene and protein product and the localization of expression  streszczenie
51 Kubiak-Wlekły A., Niemir Z.I. Znaczenie neprylizyny w utrzymywaniu homeostazy ustroju oraz jej udział w procesach patologicznych The relevance of neprilysin for systemic homeostasis and its involvement in the pathological processes  streszczenie
55 Muszyńska A., Czupryna P., Moniuszko A., Zajkowska J.M., Pancewicz S.A., Pawlak-Zalewska W. Bariera krew - płyn mózgowo-rdzeniowy : szczególna rola komórek Mato Blood -brain barrier : function of Mato cells  streszczenie
58 Moniuszko A., Czupryna P., Pancewicz S.A., Kondrusik M., Grygorczuk S., Zajkowska J.M. Botulizm- nadal aktualny problem epidemiologiczny i kliniczny Botulism - actual epidemiologic and clinical problem  streszczenie
62 Raszeja-Wyszomirska J., Wasilewicz M.P., Zasada-Cedro K., Golanowska M., Wiechowska-Kozłowska A. Łagodne lite guzy wątroby - aktualny stan wiedzy Benign solid tumors of the liver - review of current knowledge  streszczenie
68 Orywal K., Jelski W., Szmitkowski M. Udział alkoholu etylowego w powstawaniu zaburzeń metabolizmu węglowodanów The participation of ethanol in induction of carbohydrates metabolism disturbances streszczenie
72 Męczekalski B., Czyżyk A. Konwencjonalna hormonalna terapia zastępcza w leczeniu osteoporozy Conventional hormonal replacement therapy in treatment of osteoporosis streszczenie
77 Męczekalski B., Czyżyk A. Nowe formy terapii estrogenowej w osteoporozie postmenopauzalnej New forms of estrogenotherapy in postmenopausal osteoporosis streszczenie