SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 156, CZERWIEC/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 156, JUNE
str. autor tytuł title więcej/more
587 Szypuła J., Iwulski P., Kędziora J.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Płytki krwi nadzieją przyszłości

EDITORIAL
Blood platelets the hope for the future
 streszczenie
591 Tarczyńska A., Smuszkiewicz P., Trojanowska I. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Czy współistniejąca choroba nowotworowa wpływa na ciężkość przebiegu sepsy
ORIGINAL PAPERS AND CLINICAL PAPERS
Does the coexistence of cancer have an influence on the course of sepsis
 streszczenie
600 Lelakowski J., Dreher A. Wpływ leczenia ablacją o częstotliwości radiowej (RF) nawrotnego częstoskurczu węzłowego na wybrane parametry hemodynamiczne funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory serca oraz na wydolność wysiłkową chorych Influence of the treatment of the nodal reentrant tachycardia by RF catheter ablation on selected hemodynamic parameters of left ventricular systolic and diastolic function and exercise capacity  streszczenie
605 Ligenza I., Jakubowska-Pietkiewicz E., Łupińska A., Jastrzębska A., Chlebna-Sokół D. Ocena sposobu żywienia noworodków i niemowląt hospitalizowanych w Klinice Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych Kości oraz analiza czynników wpływających na wybór sposobu karmienia dzieci The estimation nourishment methods of newborns and infants hospitalized in the Department of Pediatric Propedeutics and Bone Metabolism Diseases and analysis of factors which determinate the way of alimentation among these children  streszczenie
609 Ławicki S., Będkowska G.E., Gacuta-Szumarska E., Czygier M., Szmitkowski M. Ocena stężenia i przydatności diagnostycznej czynnika wzrostu komórek pnia w osoczu chorych na raka endometrium oraz ze zmianami łagodnymi (mięśniakami) macicy The plasma levels and diagnostic utility of stem cell factor in patients with endometrial cancer and myoma uteri  streszczenie
616 Kaźmirczuk R., Kusza K., Prokurat A., Chrupek M. Wpływ czasu trwania manewru Pringle'a zastosowanego u dzieci podczas resekcji guzów wątroby na przebieg pooperacyjny procesu leczniczego Influence of the Pringle's maneuver time applied in children during hepatic tumors resections on the postoperative course of treatment  streszczenie
620 Kowalski M., Brocka E., Barylski M., Kowalczyk E., Pawlicki L., Kowalski J. Ocena stanu przyzębia u chorych na zespół metaboliczny Assessment of the periodontal state in subjects with metabolic syndrome  streszczenie
626 Kowalski M., Brocka E., Barylski M., Kowalczyk E., Pawlicki L., Kowalski J. Ocena równowagi oksydacyjno-redukcyjnej krwi u chorych na zespół metaboliczny z towarzyszącymi chorobami przyzębia i bez tych chorób Estimation of oxidation-reduction balance in subjects with metabolic syndrome together with or without periodontal diseases  streszczenie
631 Pietras T., Witusik A., Panek M., Hołub M., Gałecki P., Wujcik R., Górski P. Lęk i depresja u chorych na choroby obturacyjne płuc Anxiety and depression in patients with obstructive diseases  streszczenie
636 Sawicka-Powierza J., Ołtarzewska A.M., Chlabicz S., Rogowska-Szadkowska D., Marcinowicz L. Edukacyjna rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentami leczonymi acenokumarolem w poradni lekarza rodzinnego

Educational role of community nurse in care of patients treated with oral anticoagulation therapy

 streszczenie
640 Galbfach P.J., Sygut A.R., Spychalski M.I., Winiarski M.J., Dziki A.J. PRACE KAZUISTYCZNE
Rak płaskonabłonkowy kątnicy - opis przypadku
CASE REPORTS
Squamous cell carcinoma of caecum - case report
 streszczenie
642 Wasilewska A., Zoch-Zwierz W., Tenderenda E., Rybi-Szumińska A., Kołodziejczyk Z. Mutacja genu WT1 jako przyczyna postępującej nefropatii w zespole Frasiera - opis przypadku WT1 mutation as a cause of progressive nephropathy in Frasier syndrome - case report  streszczenie
645 Muszyńska A., Zajkowska J.M., Łebkowski W.J., Pawlak-Zalewska W., Łebkowska U.M., Pancewicz S.A. Obraz neuroradiologiczny imitujący torbiele pasożytnicze ośrodkowego układu nerwowego w przebiegu chorób nowotworowych - opisy przypadków Neuroradiologic imaging results suggestive of parasitic cysts in central nervous system in course of neoplastic disorders - cases report  streszczenie
649 Kuśmierek M., Florkowski A., Wierzbiński P., Bobińska K., Gałecki P. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne u chorego na padaczkę skroniową w praktyce psychiatrycznej - opis przypadku Diagnostic and therapeutic difficulties concerning patient with temporal lobe epilepsy in psychiatric practice - case report  streszczenie
652 Grajek Z.W., Opolski M. Olbrzymi róg skórny głowy - opis przypadku Giant cutaneous horn on head - case report
 streszczenie
654 Lelakowski J. PRACE POGLĄDOWE
Kontrola pacjenta z implantowanym kardiowerterem-defibrylatorem - problemy kliniczne
REVIEW PAPERS
Patient with implantable cardioverter-defibrillator follow up - clinic problems
 streszczenie
659 Sobieszczańska M., Kałka D., Pilecki W., Adamus J. Aktywność fizyczna w podstawowej i pierwotnej prewencji choroby sercowo-naczyniowej Physical activity in basic and primary prevention of cardiovascular disease  streszczenie
665 Łącka K., Czyżyk A. Trudności diagnostyczne i terapeutyczne hipermetabolicznego przełomu tarczycowego u kobiet w ciąży. Wpływ leczenia na życie i zdrowie płodu oraz noworodka Diagnostic and therapeutic problems in thyrotoxic crisis in pregnant women. Influence of treatment on life and health of fetus and infant  streszczenie
671 Morak-Młodawska B., Jeleń M., Pluta K. Nowe pochodne fenotiazyn o właściwościach przeciwnowotworowych New derivatives of phenothiazines with anticancer activities  streszczenie
676 Męczekalski B., Podfigurna-Stopa A. Rola inhibin w funkcjach i dysfunkcjach rozrodczych kobiety- część II The role of inhibins in functions and dysfunctions of female reproduction - part II  streszczenie