SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 155, MAJ/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 155, MAY
str. autor tytuł title więcej/more
353 Gil J., Wojtuń S.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Profilaktyka i leczenie uszkodzeń przewodu pokarmowego spowodowanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi

EDITORIAL
Treatment and prophylaxis of alimentary tract lesions caused by non-steroid anti-inflammatory drugs
 streszczenie
358 Mielczarek J., Małecka-Panas E., Bąk-Romaniszyn L. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Ból brzucha u dzieci - od objawu do rozpoznania
ORIGINAL PAPERS
AND CLINICAL PAPERS
Children's abdominal pain - from symptoms to diagnosis
 streszczenie
362 Walecka-Kapica E., Klupińska G., Stec-Michalska K., Olszowiec K., Pawłowicz M., Chojnacki C. Wydzielanie gastryny u osób z dyspepsją czynnościową Gastrin secretion in patients with functional dyspepsia  streszczenie
366 Klupińska G., Popławski T., Śmigielski J., Błasiak J., Chojnacki J. Wpływ melatoniny na oksydacyjne uszkodzenia DNA w komórkach błony śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową The effect of melatonin on oxidative DNA damage in gastric mucosa cells of patients with functional dyspepsia  streszczenie
370 Kulig G., Klupińska G., Jochymski C., Wiśniewska-Jarosińska M., Kozłowski W., Chojnacki J. Ocena liczby komórek enterochromafinowych w błonie śluzowej żołądka u osób z dyspepsją czynnościową Evaluation of the number of enterochromaffin cells in gastric mucosa in subjects with functional dyspepsia  streszczenie
373 Foryś S., Rudnicki C., Walecka-Kapica E., Chojnacki J. Elektrogastrografia w różnych postaciach klinicznych dyspepsji czynnościowej Electrogastrography in various clinical forms of functional dyspepsia  streszczenie
378 Szadkowski K., Romanowski M., Chojnacki C. Wartość diagnostyczna 24-godzinnej bilimetrii żołądka u osób z dyspepsją czynnościową The diagnostic value of 24-hour bile reflux monitoring in patients with functional dyspepsia  streszczenie
382 Mokwińska M., Chojnacki C. Wpływ sulpirydu na intensywność refluksu żołądkowo-przełykowego The effect of sulpiride on intensity of gastroesophageal reflux  streszczenie
385 Mokrowiecka A., Wierzchniewska-Ławska A., Smolarz B., Romanowicz-Makowska H., Małecka-Panas E. Polimorfizm/utrata heterozygotyczności genu APC w sekwencji GERD - przełyk Barretta - dysplazja - rak gruczołowy przełyku Polymorphism/loss of heterozygosity of APC gene in GERD-Barrett's metaplasia-dysplasia-adenocarcinoma sequence  streszczenie
390 Kiciński P., Mokrowiecka A., Czkwianianc E., Kolasa-Kicińska M., Woźniakowska-Gęsicka T., Małecka-Panas E. Ocena roli wybranych czynników ryzyka w rozwoju przełyku Barretta The role of selected risk factors in Barrett's esophagus development  streszczenie
395 Furga P., Koziarski T., Paśnik K., Błaszak A., Orłowski M. Ocena wyników leczenia choroby z zarzucania żołądkowo-przełykowego laparoskopową metodą pełnej luźnej fundoplikacji The outcomes of treatment of gastroesophageal reflux disease with laparoscopic "floppy" fundoplication  streszczenie
399 Błaszak A., Wojtuń S., Gil J., Wojtkowiak M., Dyrla P., Jałocha Ł., Dąbek A., Kozłowski W. Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku w obrazie endoskopowym i histopatologicznym Non-erosive reflux disease in endoscopy and histopathology  streszczenie
403 Sieradzka-Patykiewicz L., Grys I., Nowak A. Endoskopowe tamowanie krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego pochodzenia nieżylakowego - analiza retrospektywna Endoscopic methods of non variceal upper gastrointestinal bleeding haemostasis - retrospective analysis  streszczenie
407 Bąk-Romaniszyn L., Kałużyński A., Chmiela M., Rudnicka W., Kulig A., Płaneta-Małecka I. Nasilenie kolonizacji bakterii Helicobacter pylori, a serologiczne markery zakażenia i cytotoksyczności Helicobacter pylori we krwi Intensification of Helicobacter pylori colonization and serological markers of Helicobacter pylori infection and cytotoxicity in blood  streszczenie
412 Bąk-Romaniszyn L., Świerzko A., Szemraj J., Szala A., Cedzyński M., Małecka-Panas E., Zeman K. Lektyna wiążąca mannan (MBL) w chorobie wrzodowej dwunastnicy i zapaleniu błony śluzowej żołądka Mannan-binding lectin (MBL) in duodenal ulcer and gastritis  streszczenie
416 Śmigielski J., Hołyński J., Kococik M., Kococik Z., Balcerczak M., Sztompka J., Wojtysiak J., Drozda R., Talar-Wojnarowska R., Pazurek M., Małecka-Panas E., Kołomecki K., Brocki M. Zabiegi paliatywne w raku pęcherzyka i/lub dróg żółciowych - doświadczenia 5 ośrodków Paliative procedures in cholangiocarcinomas - experience of 5 centers  streszczenie
420 Czkwianianc E., Raczyński P., Kubińska I., Majka R., Durko A., Małecka-Panas E. Ocena zaburzeń kurczliwości pęcherzyka żółciowego w różnych stanach chorobowych, przebiegających z bólami brzucha u dzieci The occurrence of gallbladder contractility disorders in children with some diseases presenting as abdominal pain  streszczenie
425 Gąsiorowska A., Navarro-Rodriguez T., Dickman R., Wendel C., Moty B., Powers J., Willis M., Koenig K., Ibuki Y., Thai H., Fass R. Rola niekonwencjonalnych metod w leczeniu bólu czynnościowego w klatce piersiowej - doświadczenia własne z wykorzystaniem energii Johrei The effect of alternative therapies on symptoms of patients with functional chest pain - pilot study with Johrei healing technique  streszczenie
430 Konopko-Zubrzycka M., Kowalska I., Wróblewski E., Baniukiewicz A., Zarzycki W., Górska M., Dąbrowski A. Wpływ leczenia balonem wewnątrz-żołądkowym na stężenie lipidów w surowicy u pacjentów z otyłością olbrzymią The effect of intragastric balloon on serum lipids level in patients with morbid obesity  streszczenie
435 Wójtowicz J., Wojtuń S., Gil J. Krwawienie nieżylakowe z górnego odcinka przewodu pokarmowego Non-variceal bleeding from the upper gastrointestinal tract  streszczenie
440 Stępień A., Moskwa-Fortuna A., Wiśniewska-Jarosińska M., Harasiuk A., Chojnacki J. Wydzielanie i metabolizm melatoniny u chorych z zespołem jelita nadwrażliwego Melatonin secretion and metabolism in patients with irritable bowel syndrome  streszczenie
444 Jałocha Ł., Wojtuń S., Dyrla P., Gil J., Korsak J., Rzeszotarska A., Fiedorowicz E. Wpływ polimorfizmu TNF alfa na przebieg wrzodziejącego zapalenia jelita grubego TNF alfa polymorphism and course of ulcerative colitis  streszczenie
446 Czkwianianc E., Kolasa-Kicińska M., Trojanowska-Lipczyk J., Makosiej R., Małecka-Panas E. Analiza częstości występowania, przebiegu klinicznego oraz terapii choroby Leśniowskiego-Crohna u dzieci w materiale własnym Analysis of frequency, clinical course and treatment of Crohn's disease based upon the own material and experience  streszczenie
452 Wiśniewska-Jarosińska M., Boznańska-Świętaszek P., Harasiuk A., Mokwińska M., Stec-Michalska K., Chojnacki J. Wydalanie kwasu 5-hydroksyindolooctowego z moczem u osób z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego 24-hour urinary 5-hydroxyindole acetic acid excretion in patients with ulcerative colitis  streszczenie
455 Wiśniewska-Jarosińska M., Śliwiński T., Krupa R., Stec-Michalska K., Chojnacki J., Błasiak J. Rola polimorfizmu genu RAD51 u chorych z rakiem jelita grubego w subpopulacji polskiej The role of RAD 51 gene polymorphism in patients with colorectal cancer in the Polish subpopulation  streszczenie
458 Oset P., Jasińska A., Szcześniak P., Orszulak-Michalak D., Talar-Wojnarowska R., Małecka-Panas E. Analiza stężenia gastryny w surowicy chorych z polipami gruczolakowatymi jelita grubego Analysis of serum gastrin levels in patients with adenomatous polyps of the colon  streszczenie
462 Szyca R., Jasiński A., Tomaszewski S., Jaworowska-Detyna I. Wczesne wyniki operacji żylaków odbytu przy użyciu noża harmonicznego Early results of surgical treatment of haemorrhoids at use of harmonic scalpel  streszczenie
465 Santorek-Strumiłło E., Brocki M., Misiak P., Wcisło Sz., Kordiak J. Ocena aktywności peroksydazy glutationowej (GPX) w diagnostyce rozsianych zmian miąższowych płuc Assessment of glutathione peroxidase activity (GPX) in the diagnosis of diffuse pulmonary parenchymal changes  streszczenie
468 Pastuszak M., Groszewski K. PRACE KAZUISTYCZNE
Obraz endoskopowy "czarnego przełyku" - opis przypadku

CASE REPORTS
Endoscopic image of "black esophagus" - case report

 streszczenie 
472 Groszewski K., Pastuszak M. Perforacja przełyku w przebiegu przedniej osteosyntezy pourazowego złamania kręgosłupa szyjnego - opis przypadku Esophageal perforation following anterior cervical fixation of posttraumatic spine fracture - case report  streszczenie
475 Babski P., Dziekiewicz M., Gil J., Wojtuń S., Maruszyński M. Zespół anginy brzusznej - opis przypadku Abdominal angina syndrome - case report  streszczenie
478 Jabłoński S., Santorek-Strumiłło E., Wcisło Sz., Wawrzycki M., Misiak P., Kordiak J. Pourazowe rozerwanie przepony z przemieszczeniem wątroby do prawej jamy opłucnej-opis przypadku Postraumatic rupture of diaphragm with projection of the liver into the right pleural cavity- the case description  streszczenie
483 Babski P., Dziekiewicz M., Gil J., Wojtuń S., Maruszyński M. Skojarzone leczenie obrażenia trzustki po postrzale z broni pneumatycznej - opis przypadku Combined management of pancreatic injury after airgunshot - case report  streszczenie
486 Misiak P., Santorek-Strumiłło E., Wcisło S., Jabłoński S., Kordiak J. Ostre zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego - opis przypadku Acute torsion of the gallbladder - case report  streszczenie
488 Kordiak J., Wcisło S., Santorek-Strumiłło E., Bartkowiak R., Brocki M., Misiak P. Krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego w nadciśnieniu wrotnym - przegląd klinicznych przypadków z lat 2002-2008 Upper gastrointestinal bleeding in patients with portal hypertension - review of clinical cases from 2002-2008  streszczenie
491 Jałocha Ł., Wojtuń S., Wojtkowiak M., Błaszak A., Dyrla P., Gil J. Skąpoobjawowa perforacja przewodu pokarmowego u pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna leczoną przeciwciałem anty-TNF alfa Oligosymptomatic alimentary tract perforation in course of Crohn's disease in patient treated with anti-TNF alfa antibodies  streszczenie
493 Arkuszewski P., Hołyński J., Mussur M., Śmigielski J., Strzelczyk J. Objawowa ektopowa tkanka trzustkowa w żołądku - opis przypadku A symptomatic ectopic pancreas in the stomach - a case report  streszczenie
496 Kwiatkowski M., Paśnik K., Orłowski M., Furga P. Problemy diagnostyczno-lecznicze u chorego z guzem miednicy - opis przypadku Therapeutic and diagnostic problems in a patient with a pelvic tumour - case report  streszczenie
500 Koziarski T., Paśnik K., Stanowski E., Furga P., Trojanowski P. PRACE POGLĄDOWE
Ewolucja poglądów na chirurgiczne leczenie choroby refluksowej przełyku i przepuklin rozworu przełykowego
REVIEW PAPERS
Evolution of views on surgical treatment of gastroesophageal reflux disease and hiatal hernia
 streszczenie
504 Wójtowicz J., Wojtuń S., Gil J. Rys historyczny postępowania w krwawieniu z górnego odcinka przewodu pokarmowego Historical schedule of management of bleeding from the upper part of gastrointestinal tract  streszczenie
506 Bednarczuk A., Rydzewska G. Endoskopia kapsułkowa - nadal nowość czy już standard w diagnostyce gastroenterologicznej? Capsule endoscopy - is still a novelty or already standard in gastroenterological diagnostics?  streszczenie
512 Wojtuń S., Gil J., Jałocha Ł., Błaszak A., Wojtkowiak M. Choroba refluksowa przełyku - rozpoznawanie i leczenie Gastroesophageal reflux disease - diagnosis and management  streszczenie 
517 Wojtkowiak M., Wojtuń St., Błaszak A.,Gil J., Dyrla P., Jałocha Ł. Znaczenie badań czynnościowych w rozpoznawaniu, monitorowaniu i leczeniu choroby refluksowej przełyku The importance of functional tests in gastroesophageal reflux disease diagnosing, monitoring and treatment  streszczenie
521 Błaszak A., Wojtuń S., Gil J., Wojtkowiak M., Dyrla P., Jałocha Ł. Nienadżerkowa choroba refluksowa przełyku Non-erosive gastroesophageal reflux disease  streszczenie
524 Florek M., Wojtuń S., Gil. J. Nowe możliwości rozpoznawania i monitorowania przełyku Barrett'a New methods of identification and screening of Barrett's esophagus  streszczenie
527 Pawlik M., Rydzewska G. Metody terapeutyczne leczenia otyłości z uwzględnieniem zastosowania balonów dożołądkowych Therapeutic methods of obesity treatment with intragastris baloon system  streszczenie
532 Dyrla P., Wojtuń S., Gil J., Jałocha Ł., Kosik K., Błaszak A., Wojtkowiak M. Warunki i ograniczenia badań radiologicznych przewodu pokarmowego Conditions and limits of radiological examinations of the digestive tract  streszczenie
536 Dyrla P., Wojtuń S., Gil J., Jałocha Ł., Kosik K., Błaszak A., Wojtkowiak M. Znaczenie elastografii ultrasonograficznej w rozpoznawaniu patologii przewodu pokarmowego Ultrasonographic elastography in alimentary tract lesions diagnostics  streszczenie
539 Paśnik K., Najdecki M., Koziarski T., Kwiatkowski A., Brągoszewski J. Nowe trendy w chirurgii bariatrycznej New trends in bariatric surgery  streszczenie
542 Szczeblowska D., Grys I. Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze w przebiegu chorób trzustki Endocrinological disorders in due to diseases of the pancreas  streszczenie
545 Stańczyk M., Zegadło A., Zwierowicz T., Żak D., Bogusławska R., Maruszyński M. Mikrofalowa ablacja guzów wątroby jako nowe narzędzie w mało inwazyjnej chirurgii wątroby Microwave ablation of liver tumors as a new instrument for minimally invasive liver surgery  streszczenie
550 Rydzewska G. Nowe trendy prognozowania i leczenia ostrego zapalenia trzustki New trends in prognosis and treatment of acute pancreatitis  streszczenie
554 Jałocha Ł., Wojtuń S., Dyrla P., Błaszak A., Wojtkowiak M., Zysko B., Gil J. Gojenie śluzówkowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna Mucosal healing in Crohn disease  streszczenie
556 Jałocha Ł., Wojtuń S., Dryla P., Błaszak A., Wojtkowiak M., Zyśko B., Stelmaszuk T., Gil J. Perspektywy leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit Perspectives in inflammatory bowel diseases treatment  streszczenie
559 Augustyn M., Grys I. Choroba uchyłkowa - zasady postępowania Diverticular disease - the rules of management  streszczenie
562 Florek M., Wojtuń S., Gil J. Nowe możliwości diagnostyczne w ocenie polipów gruczolakowych jelita grubego New possibilities for detection of adenomas of the colon  streszczenie
565 Stelmaszuk T., Jałocha Ł., Wojtuń S., Gil J. Chemoprewencja raka jelita grubego Chemoprevention of colorectal cancer  streszczenie
569 Trojanowski P., Kwiatkowski A., Paśnik K., Orłowski M., Chmieliński L. Współczesne metody leczenia przepuklin brzusznych Current methods of ventral hernias repair  streszczenie
572 Jarmusz K. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po zabiegu w obrębie klatki piersiowej ze szczególnym uwzględnieniem guzów przełyku Nursing care in patients after thoracosurgical treatment especially esophageal tumor  streszczenie
575 Szewczyk J., Bajon A. Opieka pielęgniarska w okresie okołooperacyjnym nad pacjentem z wyłonioną stomią jelitową Nursing care in perioperative period in patients with intenstinal stomia exposure  streszczenie
579 Chrobak A. Pielęgniarka jako edukator pacjentów z wyłonioną stomią jelitową Educational role of a nurse in medical care of patients with outer intestinal stoma  streszczenie