SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 154, KWIECIEŃ/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 154, APRIL
str. autor tytuł title więcej/more
273 Czarniak P., Żurowska A., Gołębiewski A., Komasara L., Preis K., Domżalska-Popadiuk I., Sowa A.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Założenia programu wczesnej opieki nefro-urologicznej nad dziećmi z wrodzonym wodonerczem

EDITORIAL
Program of early nephro-urologic management of children with congenital hydronephrosis
 streszczenie
276 Polak-Jonkisz D., Laszki-Szcząchor K., Zwolińska D., Rusiecki L., Miler M., Sobieszczańska M. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Wpływ zabiegu hemodializy na układ bodźco-przewodzący serca u dzieci i młodzieży - badanie pilotażowe
ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS
The influence of hemodialysis on heart's intraventricular conduction system - preliminary test
 streszczenie
281 Skrzypczyk P., Pańczyk-Tomaszewska M., Mizerska-Wasiak M., Roszkowska-Blaim M. Ciśnienie tętna i profil dobowy ciśnienia tętniczego u dzieci z nefropatią IgA i nefropatią Schoenleina-Henocha Pulse pressure and circadian blood pressure profile in children with IgA nephropathy and Shoenlein-Henoch nephropathy  streszczenie
286 Fornalczyk K., Musiał K., Szczepańska M., Zwolińska D. Osteopontyna, płytkowy czynnik wzrostu i morfogeniczne białko kości u dzieci z przewlekłą chorobą nerek leczonych erkozastępczo - doniesienie wstępne Osteopontin, platelet-derived growth factor and bone morphogenetic protein-7 in children with chronic kidney disease on renal replacement therapy - preliminary results  streszczenie
290 Musiał K., Makulska I., Zwolińska D. Metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej i ich tkankowe inhibitory u dzieci i młodych dorosłych przewlekle hemodializowanych - doniesienie wstępne Matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in children and young adults on chronic hemodialysis - preliminary results  streszczenie
294 Tkaczyk M., Czupryniak A., Nowicki M., Chwatko G., Bald E. Metabolizm homocysteiny i glutationu w zaostrzeniu idiopatycznego zespołu nerczycowego leczonym glikokortykosteroidami Homocysteine and glutathione metabolism in steroid-treated relapse of idiopathic nephrotic syndrome  streszczenie
298 Medyńska A., Kiliś-Pstrusińska K., Galar A., Zwolińska D. Stężenie adiponektyny i rezystyny we krwi u dzieci ze steroidowrażliwym idiopatycznym zespołem nerczycowym Serum adiponectin and resistin level in children with idiopathic nephrotic syndrome  streszczenie
301 Ziółkowska H., Adamczuk D., Leszczyńska B., Roszkowska-Blaim M. Kłębuszkowe choroby nerek jako przyczyna schyłkowej niewydolności nerek
Glomerulopathies as causes of end-stage renal disease in children
 streszczenie
306 Babska K., Nowicki M., Tkaczyk M. Samodzielność pielęgniarek w zespole terapeutycznym na przykładzie stacji dializ województwa łódzkiego Independence of nurses in the therapeutic team based on dialysis units in region of Łódź  streszczenie
311 Niedźwiecka A., Nowicki M., Tkaczyk M. Oczekiwania chorego dializowanego wobec zespołu pielęgniarskiego w stacji dializ Chronic dialysis patients' expectations towards dialysis nurses  streszczenie
315 Korzeniecka-Kozerska A., Zoch-Zwierz W, Wasilewska A, Taranta-Janusz K., Tenderenda E, Żelazowska-Rutkowska B. Stężenie lamininy i fibronektyny w moczu dzieci z zespołem nerczycowym Urinary laminin and fibronectin level in children with nephritic syndrome  streszczenie
318 Runowski D., Jachimiak B., Cieślak-Puchalska A., Pacanowska B., Zimoń T. Zastosowanie sewelameru w leczeniu opornej hiperfosfatemii u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek The use of sevelamer in the treatment of resistant hyperphosphataemia in children with chronic renal disease  streszczenie
322 Czarniak P., Żurowska A., Szcześniak P., Drożyńska-Duklas M., Maternik M., Gołębiewski A., Komasara L, Preis K., Domżalska I., Sowa A. Wstępne wyniki programu wczesnej opieki nefro-urologicznej nad dziećmi z wrodzonym wodonerczem Preliminary results of a program for the early management of children with congenital hydronephrosis  streszczenie
325 Pawlak-Bratkowska M., Finke D., Olejniczak D., Midel A., Tkaczyk M. PRACE POGLĄDOWE
Odmiedniczkowe zapalenie nerek z rozległą martwicą miąższu nerek na podłożu wady wrodzonej układu moczowego - opis przypadku
REVIEW PAPERS
Pyelonephritis with massive renal tissue necrosis in child with urinary tract malformation - a case report
 streszczenie
328 Miklaszewska M., Klepacka J., Drożdż D., Zachwieja K., Pietrzyk J.A., Kadłubowski M., Hryniewicz W. Dializacyjne zapalenie otrzewnej wywołane przez Haemophilus influenzae o fenotypie BLNAR Peritonitis in the course of peritoneal dialisis caused by Haemophilus influenzae with BLNAR phenotype  streszczenie
333 Bilińska W., Finke D., Krupińska E., Stefańczyk L. Ciężkie powikłania biopsji nerki u 11-letniego chłopca - opis przypadku Major renal biopsy complications in 11-year-old boy - a case report  streszczenie
337 Kuźma-Mroczkowska E., Pańczyk-Tomaszewska M., Roszkowska-Blaim M. Powikłania neurologiczne po zastosowaniu cyklosporyny A u chłopca z ogniskowym segmentalnym szkliwieniem kłębuszków - opis przypadku Neurological symptoms in patient with focal segmental glomerulosclerosis treated with Cyclosporin A - case report  streszczenie
340 Adamczuk D., Ziółkowska H., Leszczyńska B., Roszkowska-Blaim M. Ciężki przebieg typowego zespołu hemolityczno-mocznicowego u 14-letniego chłopca Severe course of typical hemolytic-uremic syndrome in a 14-year-old boy  streszczenie
343 Runowski D., Jachimiak B. Zastosowanie cinakalcetu w leczeniu wtórnej nadczynności przytarczyc u dziecka z przewlekłą niewydolnością nerek - opis przypadku Cinacalcet in the treatment of secondary hyperparathyreoidism in a child with chronic kidney disease - case report  streszczenie