SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 153, MARZEC/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 153, MARCH
str. autor tytuł title więcej/more
173 Chomiczewska D., Trznadel-Budźko E., Kaczorowska A., Rotsztejn H.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Znaczenie komórek Langerhansa w układzie immunologicznym skóry

EDITORIAL
The role of Langerhans cells in the skin immune system
 streszczenie
178 Ciółkowski J., Stasiowska B., Mazurek H. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Ocena klinicznej kontroli astmy oraz komórkowych markerów zapalenia w plwocinie indukowanej u dzieci i młodzieży chorych na przewlekłą astmę
ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS
Control of asthma symptoms and cellular markers of inflammation in induced sputum in children and adolescents with chronic asthma
 streszczenie
184 Gąsiorowska J., Czerwionka-Szaflarska M., Swincow G., Stefańska A., Odrowąż-Sypniewska G. Analiza stężenia selektyny L, E i P u niemowląt i małych dzieci chorych na obturacyjne zapalenie oskrzeli Analysis of L, E, and P selectins concentration in infants and young children with spastic bronchitis  streszczenie
188 Wasilewska J., Kaczmarski M., Protas P.T., Kowalczuk-Krystoń M., Mazan B., Topczewska M. Zaburzenia snu w wieku dziecięco-młodzieżowym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób alergicznych Sleep disorders in childhood and adolescence, with special reference to allergic diseases  streszczenie
194 Gołąb K., Passowicz-Muszyńska E., Jankowska R., Warwas M. Aktywność chitotriozydazy oraz lizozymu i katepsyny H w surowicy chorych na raka płuca i chorych z wysiękiem zapalnym (doniesienie wstępne) Serum activity of chitotriosidase, lysozyme and cathepsin H in patients with lung cancer and patients with inflammatory exudate (preliminary report)  streszczenie
198 Książek J., Niemirska A., Lipka M., Wierzbicka A., Syczewska M., Grenda R. Wpływ simwastatyny na zaburzenia profilu lipidowego i stan naczyń tętniczych u dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym Simvastatin therapy and effect on hiperlipidemia and vascular status in nephrotic children with sustained dyslipidemia  streszczenie
205 Miller E. Skuteczność rehabilitacji w stwardnieniu rozsianym Effectiveness of rehabilitation in multiple sclerosis  streszczenie
208 Jahnz-Różyk K., Targowski T., From S. EKONOMIA W OCHRONIE ZDROWIA
Koszty leczenia zaostrzeń przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych w 2007 roku- wyniki wieloośrodkowego badania polskiego
ECONOMY IN HEALTH SERVICE
Costs of exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease in primary and secondary care in 2007 - results of multicenter Polish study
 streszczenie
215 Heleniak Z., Zdrojewski Z., Rutkowski B. PRACE POGLĄDOWE
Co nefrolog powinien wiedzieć o zespole antyfosfolipidowym?
REVIEW PAPERS
What the nephrologist should know about antiphospholipid syndrome?
 streszczenie
220 Grzegorzewska A.E. Edukacja w dializie otrzewnowej Education in peritoneal dialysis  streszczenie
223 Rogowska-Szadkowska D., Chlabicz S. Następstwa zakażenie ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV)
Sequences of human immunodeficiency virus infection (HIV)
 streszczenie
227 Moniuszko A., Czupryna P., Zajkowska J., Pancewicz S.A., Grygorczuk S., Kondrusik M. Zespół post Lyme jako problem kliniczny Post Lyme syndrome as a clinical problem  streszczenie
231 Starczewski A., Brodowska A., Brodowski J. Farmakoterapia endometriozy narządów miednicy u kobiet Pharmacotherapy for pelvic endometriosis in women  streszczenie
234 Płusa T. Immunomodulacyjne białka zawarte w siarze Immunomodulatory proteins in colostrum  streszczenie
239 Glińska A., Sieczka J., Tarnowska C., Maj P. Wybrane zagadnienia dotyczące zastosowania leczenia niekonwencjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem chorych z problemami laryngologicznymi Selected issues regarding implementing alternative medicine with special reference to the patients with laryngological problems  streszczenie
245 Krawczyk A., Izdebska M., Grzanka A. Wpływ hiperglikemii na funkcje endotelialnych komórek progenitorowych The influence of hyperglycemia on functions of endothelial progenitor cells  streszczenie
248 Wojtczak A., Skrętkowicz J. Kliniczne znaczenie polimorfizmu wybranych genów cytochromu P-450: rodziny CYP1, podrodziny CYP2A, CYP2B oraz CYP2C Clinical significance of some genetic polymorphisms of cytochrome P-450: family CYP1 and subfamilies CYP2A, CYP2B and CYP2C  streszczenie
253 Owłasiuk P., Zajkowska J.M., Pietruczuk M., Pancewicz S.A., Hermanowska-Szpakowicz T. Fraktalkina - budowa, własności i biologiczna rola Fractalkine - structure, functions and biological activity  streszczenie
258 Męczekalski B., Podfigurna-Stopa A. Rola inhibin w funkcjach i dysfunkcjach rozrodczych kobiety. Część I The role of inhibins in functions and dysfunctions of female reproduction. Part I  streszczenie
263 Dyduch A., Grzywa A. Stygmatyzacja i czynniki ją warunkujące na przykładzie stygmatyzacji związanej z chorobą psychiczną Stigma and related factors basing on mental illness stigma  streszczenie