SPIS TREŚCI 2009, Tom XXVI, Nr 151, STYCZEŃ/ CONTENTS 2009, Vol. XXVI, No 151, JANUARY
str. autor tytuł title więcej/more
5 Płusa T.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Kierunki poszukiwania nowych leków przeciwastmatycznych

EDITORIAL
Directions of investigations for new drugs in asthma
 streszczenie
9 Głogowska-Ligus J., Dąbek J., Szota J., Wilczok T., Mazurek U. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Profil ekspresji genu płytkowo-śródbłonkowego czynnika adhezyjnego 1 u chorych z rozpoznanym ostrym zespołem wieńcowym i w grupie zdrowych oceniany w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej techniką QRT-PCR
ORIGINAL AND CLINICAL PAPERS
Gene of platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 expression profile in patients with acute coronary syndrome and in healthy subjects performed in peripheral blood mononuclear cells using quantitative QRT-PCR reaction
 streszczenie
14 Ratomski K., Żak J., Kasprzycka E., Hryniewicz K., Wysocka J. Cytometryczna ocena odmłodzenia granulocytów obojętnochłonnych w przebiegu infekcji Cytometric evaluation of immaturity granulocytes in infections  streszczenie
19 Tomasiewicz K., Modrzewska R., Korobowicz E. Wpływ leczenia skojarzonego interferonem pegylowanym alfa i rybawiryną przewlekłego zapalenia wątroby typu C na zmiany subpopulacji limfocytów krwi obwodowej i wewnątrzwątrobowych Impact of pegylated interferon alpha and ribavirin therapy of chronic hepatitis C on peripheral blood and intrahepatic lymphocytes  streszczenie
24 Zawadzka-Gralec A., Wróblewska M., Szaflarska-Popławska A., Mierzwa G., Parzęcka M., Bała G., Ślusarska-Kopala J., Czerwionka-Szaflarska M. Analiza przydatności różnych metod diagnostycznych w ocenie zakażenia Helicobacter pylori u dzieci i młodzieży The analysis of usefulness different diagnostic methods in children and adolescents with Helicobacter pylori infection  streszczenie
29 Jurkiewicz D., Kantor I. Porównanie skuteczności betahistyny podawanej dwa i trzy razy dziennie w leczeniu zaburzeń układu równowagi Comparable efficacy between twice and three times daily for treatment of balance system disturbances  streszczenie
35 Owczarek W., Paluchowska E., Targowski T. Związek atopowych testów płatkowych z immunoglobuliną E. Ocena zależności wyników atopowych testów płatkowych z alergenami powietrznopochodnymi i stężeń swoistych przeciwciał klasy E The relation of atopy patch tests with immunoglobulin E. Atopy patch tests with aeroallergens results dependence with the concentration of specific class E antibodies assay level assessment  streszczenie
40 Rzewnicki I., Jackiewicz M. Jakość życia po operacji nowotworu krtani lub gardła dolnego The quality of life after the surgery of laryngeal or hypopharynx neoplasms  streszczenie
43 Hawro T., Bogucki A., Sysa-Jędrzejowska A., Bogaczewicz J., Woźniacka A. Zaburzenia neurologiczne u chorujących na toczeń rumieniowaty układowy Neurological disorders in systemic lupus erythematosus patients  streszczenie
49 Kopff M., Kowalczyk E., Śmigielski J. PRACE DOŚWIADCZALNE
Wpływ inhibitorów COX-1 i COX-3 na stężenie tlenku azotu we krwi

EXPERIMENTAL PAPERS
The effect of COX-1 and COX-3 inhibitors on blood nitric oxide concentration

 streszczenie
52 Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Kędziora J., Klimczak A., Rutkowski M. Aktywność biologiczna - in vitro nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II)
 
In vitro biological activity of new platinum(II) and palladium(II) complex compounds
 streszczenie
57 Malinowska K., Modranka R., Kubiak K., Mrowicka M., Klimczak A., Kędziora J., Rutkowski M. Badanie aktywności przeciwnowotworowej nowych związków koordynacyjnych platyny(II) i palladu(II) Testing antineoplastic activity of new platinum(II) and palladium(II) complex compounds  streszczenie
62 Hen K., Bogdański P., Pupek-Musialik D. PRACE KAZUISTYCZNE
Plazmafereza jako skuteczna metoda leczenia ciężkiej hipertriglicerydemii - opis przypadku
CASE REPORTS
Successful treatment of severe hypertriglyceridemia with plasmapheresis - case report
 streszczenie
65 Szubstarski F., Witczak W., Kolasa M., Hałasa K. Pierwotny chłoniak jądra Primary testical lymphoma  streszczenie
68 Mikołajczyk I., Wawrzyniak Z. Trudności diagnostyczno-lecznicze u "pacjentki" z zespołem Klinefeltera, zaburzeniami osobowości typu borderline, zaburzeniami odżywiania i mieszanym uzależnieniem od środków psychoaktywnych The diagnostic and healing difficulty at "patient" with Klinefelter's syndrome, the disorders of the personality of the type borderline, the eating disorders and mixed dependence from the drugs  streszczenie
71 Kałka D., Sobieszczańska M., Pilecki W., Adamus J. PRACE POGLĄDOWE
Zaburzenia erekcji a czynniki ryzyka choroby sercowo-naczyniowej
REVIEW PAPERS
Erectile dysfunction, and risk factors of cardiovascular disease
 streszczenie
77 Gąsiorowska J., Czerwionka-Szaflarska M. Czy obturacyjne zapalenie oskrzeli u niemowląt i małych dzieci może być czynnikiem ryzyka astmy oskrzelowej? Can obstructive bronchitis be a risk factor of bronchial asthma in infants and small children?  streszczenie
82 Szumiło J. Epidemiologia i czynniki ryzyka rozwoju raka płaskonabłonkowego przełyku Epidemiology and risk factors of the esophageal squamous cell carcinoma  streszczenie
86 Rotsztejn H., Juchniewicz B., Piotrowicz M., Wendorff J., Czkwianianc E. Występowanie plam soczewicowatych w różnych zespołach wielonarządowych Lentigines in different multiple organ defects syndromes  streszczenie