SPIS TREŚCI 2008, Tom XXV, Nr 147, WRZESIEŃ/ CONTENTS 2008, Vol. XXV, No 147, SEPTEMBER
str. autor tytuł title więcej/more pdf
205 Łagowska-Lenard M., Bielewicz J., Raszewski G., Stelmasiak Z., Bartosik-Psujek H.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Stres oksydacyjny w udarze mózgu

EDITORIAL
Oxidative stress in cerebral stroke
 streszczenie
209 Bzoma B., Dębska-Ślizień A., Dudziak M., Raczyńska K., Ślizień W., Brylowska A., Rutkowski B. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Potencjalne predyspozycje genetyczne do powikłań nadciśnienia tętniczego u chorych leczonych powtarzanymi hemodializami
ORIGINAL PAPERS AND CLINICAL PAPERS
Genetic predisposition to systemic complications of arterial hypertension in maintenance haemodialysis patients
 streszczenie
217 Sidor K., Semeniuk J., Kaczmarski M., Daniluk U. Objawy kliniczne u dzieci i młodzieży z refluksem żółciowym The clinical manifestation of duodeno-gastroesophageal reflux (DGER) in the children and adolescents  streszczenie
221 Galbfach P.J., Kołacińska M.B., Flont P.A., Spychalski M.I., Narbutt P.G., Mik M.Ł., Dziki Ł.A., Dziki A.J. Dolegliwości gastryczne czy zespół po cholecystektomii? Gastric complaints or ostcholecystectomy syndrome?  streszczenie
226 Pawełczyk T., Białkowska J., Jabłkowski M., Pawełczyk A., Strzelecki D., Rabe-Jabłońska J., Dworniak D. Zaburzenia uwagi utrzymujące się u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C po zakończeniu leczenia pegylowanym interferonem alfa i rybawiryną Attention abnormalities in patients with chronic hepatitis C after pegylated interferon alpha and ribavirin treatment  streszczenie
230 Kosztyła-Hojna B., Rogowski M., Łuczaj J., Kasperuk J. Jakość głosu i mowy u chorych po całkowitym usunięciu krtani, rehabilitowanych chirurgicznie z zastosowaniem protez głosowych drugiej generacji The voice and speech quality in laryngectomy patients rehabilitated with second generation voice prosthesis  streszczenie
236 Kosztyła-Hojna B., Citko D., Milewska A., Rogowski M. Analiza występowania zaburzeń jakości głosu u pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Analysis of voice disorders among university teachers at Medical University of Białystok  streszczenie
240 Pokrywczyńska M., Drewa T., Cieślak Ż. PRACE DOŚWIADCZALNE
Wpływ sposobu preparowania trzustki na wyniki izolacji wysp trzustkowych szczura
EXPERIMENTAL PAPERS
Islet isolation outcome is influenced by pancreas preparation method
 streszczenie
244 Pietrzyńska T., Podwińska E., Ziółko E., Turek S., Adamkiewicz K., Mazur J. PRACE KAZUISTYCZNE
Zaniechanie radykalnego leczenia raka piersi - spostrzeżenia własne
CASE REPORTS
Abandoning of breast cancer radical treatment -own observations
 streszczenie
247 Cabaj-Wiater I., Jakubowska I. Hiponatremia w zespole nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego - opis przypadków

Hyponatremia in Syndrome of Inappropiate Antidiuretic Hormone Secretion - cases report

 streszczenie
250 Kosztyła-Hojna B., Kasperuk J., Rogowski M., Ryćko P. Rehabilitacja foniatryczno-logopedyczna głosu w dysfonii porażennej - opis przypadku Rehabilitation of voice at paralytic dysphonia - case report  streszczenie
254 Grygorczuk S., Pancewicz S., Zajkowska J., Kondrusik M., Świerzbińska R., Moniuszko A., Pawlak-Zalewska W. Reinfekcja Borrelia burgdorferi s.l. u pacjentki po wyleczonej neuroboreliozie - opis przypadku Reinfection with Borrelia burgdorferi s.l. in a patient with a history of neuroborreliosis - case report  streszczenie
257 Grygorczuk S., Pancewicz S., Zajkowska J., Kondrusik M., Świerzbińska R., Moniuszko A., Pawlak-Zalewska W. PRACE POGLĄDOWE
Reinfekcja w boreliozie z Lyme
REVIEW PAPERS
Re-infection in Lyme borreliosis
 streszczenie
260 Rusiecka-Ziółkowska J., Walszewska M., Stekla J., Szponar B. Rola endotoksyn w patomechanizmie sepsy Role of endotoxin in pathomechanism of sepsis
 streszczenie
266 Gałecka E., Jacewicz R., Mrowicka M., Florkowski A., Gałecki P. Enzymy antyoksydacyjne - budowa, właściwości, funkcje Antioxidative enzymes - structure, properties, functions  streszczenie
269 Gałecka E., Mrowicka M., Malinowska K., Gałecki P. Wybrane substancje nieenzymatyczne uczestniczące w procesie obrony przed nadmiernym wytwarzaniem wolnych rodników Chosen non-enzymatic substances that participate in a protection against overproduction of free radicals  streszczenie
273 Cylwik B., Chrostek L., Szmitkowski M. Wpływ alkoholu na mechanizmy regulacyjne metabolizmu żelaza The effect of alcohol on the regulation of iron metabolism  streszczenie
276 Orywal K., Jelski W., Szmitkowski M. Udział dehydrogenaz w metabolizmie retinolu The participation of dehydrogenases in retinol metabolism  streszczenie  
280 Szumiło J. Chemoprewencja raka płaskonabłonkowego przełyku - badania kliniczne Chemoprevention of esophageal squamous cell carcinoma - clinical trials  streszczenie
284 Barańska-Rybak W., Nowicki R., Sokołowska-Wojdyło M., Roszkiewicz J. Czy istnieją dowody kliniczne potwierdzające fakt, że terapia pimekrolimusem zwiększa ryzyko nowotworów skóry? Are there any clinical evaluations confirming higher incidence of skin cancers as a result of pimecrolimus therapy?  streszczenie
288 Kępka A., Szajda S.D., Jankowska A., Waszkiewicz N., Chojnowska S., Zwierz K. N-acetylo-ß-heksozoaminidaza - marker uszkodzenia cewek nerkowych bliższych N-acetyl-ß-hexosaminidase - marker of damage to renal proximal tubules  streszczenie
291 Florkowski A., Zboralski K., Talarowska M., Janiak M., Janiak A., Gałecki P. Zamachy samobójcze - możliwości psychoprofilaktyki Suicide attempts - possibility of psychoprofilactic  streszczenie
294 Korzeniewski K. Fauna morska i lądowa stanowiąca zagrożenie dla nurkujących rekreacyjnie w tropiku Land and marine fauna constituting a threat for recreational divers in the tropics  streszczenie