SPIS TREŚCI 2008, Tom XXV, Nr 146, SIERPIEŃ/ CONTENTS 2008, Vol. XXV, No 146, AUGUST
str. autor tytuł title więcej/more
105 Czarkowski M.

ARTYKUŁ REDAKCYJNY
Zagrożenie, ryzyko i szkoda w badaniach klinicznych

EDITORIAL
Hazard, risk and harm in clinical trials
 streszczenie
110 Pietrzykowski J., Dziuk M., Michałkiewicz D., Miernik S., Olszak M., Zachorski M., Szaluś N. PRACE ORYGINALNE I KLINICZNE
Analiza ruchomych przekrojów i map biegunowych w ocenie zaburzeń perfuzji serca za pomocą bramkowanej tomografii emisyjnej pojedynczego fotonu
ORIGINAL PAPERS AND CLINICAL PAPERS
Beating myocardial cross sections and polar maps techniques in assessment of myocardial perfusion disturbances with gated single photon emission tomography
 streszczenie
115 Szymanowska K., Nowicka A., Ożegowski S., Michalski M., Wierzchowiecki M. Przydatność scyntygrafii perfuzyjnej serca SPECT z użyciem technetu Tc99m-MIBI w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca u kobiet Usefulness of Tc99m-MIBI myocardial perfusion SPECT in coronary artery disease diagnosis in women  streszczenie
120 Piwowar A., Knapik-Kordecka M., Warwas M. Stres oksydacyjny a dysfunkcja śródbłonka w cukrzycy typu 2 Oxidative stress and endothelium dysfunction in diabetes mellitus type 2  streszczenie
124 Czerwionka-Szaflarska M., Łoś-Rycharska E., Szaflarska-Popławska A., Gronkowska A., Woźniakowska-Gęsicka T., Kupś J., Figlerowicz M., Liberek A., Pawłowska J. Analiza związku przebiegu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C oraz skuteczności leczenia dzieci i młodzieży z antygenami HLA A The analysis of the hepatitis C virus infection course and efficacy of treatment dependence on HLA A antigens in children and youth  streszczenie
132 Iwańczak B., Kofla-Dłubacz A., Mowszet K., Pytrus T., Krzesiek E., Iwańczak F. Odrębności kliniczne nieswoistych zapaleń jelit u najmłodszych dzieci do lat 5 Distinct clinical characteristics of inflammatory bowel disease in children younger than 5 years  streszczenie
137 Panasiuk A., Muszyńska-Rosłan K., Krawczuk-Rybak M., Galicka A., Rybak A., Sawicka-Żukowska M. Częstość występowania polimorfizmu Pvull i Xbal genu receptora estrogenowego alfa u dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą nowotworową z regionu północno-wschodniej Polski Pvull and Xbal gene polymorphisms of estrogen receptor alpha in children and young adults with cancer from north-eastern region of Poland  streszczenie
141 Jelski W., Kędra B., Szmitkowski M. Dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa jako markery nowotworowe i czynniki nasilające karcinogenezę w raku wątroby Alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase as tumour markers and factors intensifying carcinogenesis in liver cance  streszczenie
145 Mrowicka M., Gałecka E., Miller E., Garncarek P. Wpływ zmian zwyrodnieniowych na generację wolnych rodników tlenowych i peroksydację lipidów u chorych po alloplastyce stawu biodrowego The influence of degenerative changes on the production of free radicals and the lipid peroxidation at the patients after alloplastic of the hip joint  streszczenie
150 Ławniczak M., Raszeja-Wyszomirska J., Marlicz W., Białek A., Wiechowska-Kozłowska A., Lubikowski J., Wójcicki M., Starzyńska T. PRACE KAZUISTYCZNE
Nawracające krwawienia z żylaków przełyku u chorej z zakrzepicą żyły wrotnej i śledzionowej w przebiegu złożonej trombofilii

CASE REPORTS
Recurrent variceal bleeding in a patient with portal and splenic vein thrombosis secondary to complex thrombophilia

 streszczenie
153 Pałgan K., Przybyszewski M., Bartuzi Z. Ciężka hiponatremia u chorej z rozpoznanym guzem śródpiersia Severe hyponatremia in patient with tumor of mediastinum
 streszczenie
155 Mazur-Roszak M., Litwiniuk M., Łącka K. Chłoniak tarczycy u chorej na autoimmunologiczne zapalenie tarczycy i zespół Sjógrena - opis przypadku Lymphoma of the thyroid in a patient with autoimmune thyroiditis and Sjógren's syndrome - case report  streszczenie
158 Tomczykiewicz K., Staszewski J., Wajs J., Hałka J. Nadpłytkowość samoistna istotnym czynnikiem ryzyka udaru mózgowego - opis przypadku Essential thrombocythemia as critical stroke risk factor - case report  streszczenie
161 Korzeniewski K. PRACE POGLĄDOWE
Problemy zdrowotne w warunkach wysokogórskich
REVIEW PAPERS
Health problems in high mountain conditions
 streszczenie
166 Raszeja-Wyszomirska J., Mieżyńska-Kurtycz J., Marlicz W., Ławniczak M., Milkiewicz P. Nieinwazyjne markery zaawansowania niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby Non invasive markers of non-alcoholic steatohepatitis  streszczenie
171 Ćwikła K., Tarnowski W., Sikora K. Choroba refluksowa przełyku - refluks niekwaśny Gastroesophageal reflux disease - nonacid reflux  streszczenie
175 Krysiak R., Okopień B., Szkróbka W. Etiologia, obraz histopatologiczny i objawy kliniczne czaszkogardlaka Etiology, histopathological picture and clinical presentation of craniopharyngioma  streszczenie
179 Szyluk K., Jasiński A., Koczy B., Widuchowski W., Widuchowski J. Zespół ciasnoty przestrzeni podbarkowej - najczęstsza przyczyna zespołu bolesnego barku Subacromial impingement syndrome - most frequent reason of the painful shoulder syndrome  streszczenie
184 Orywal K., Jelski W., Szmitkowski M. Dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa w chorobach nowotworowych - część II Alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase in malignant diseases - part II  streszczenie
188 Galus R., Mandecki Ł., Sajjad E., Jóźwiak J., Włodarski K. Czynniki modulujące melanogenezę oraz metody identyfikacji zaburzeń barwnikowych Factors affecting melanogenesis and methods used for identification of pigmentation disorders  streszczenie
192 Sicińska J., Rudnicka L. Współczesne metody leczenia twardziny układowej. Część I. Leczenie immunosupresyjne Current treatment of systemic sclerosis. Part I. Immunosuppressive treatment  streszczenie
196 Sicińska J., Rudnicka L. Współczesne metody leczenia twardziny układowej. Część II. Leki wpływające na zaburzenia krążenia obwodowego i włóknienie Current treatment of systemic sclerosis. Part II. Vascular and antifibrotic treatment  streszczenie